Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O projekcie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O projekcie

O projekcie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie od stycznia 2020 r. realizuje projekt "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza - Edukacja - Rozwój. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Uczelnia dostępna".

Cele projektu

Głównym celem projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” jest zwiększenie dostępności Uniwersytetu Jagiellońskiego do potrzeb osób ze stałą lub czasową niepełnosprawnością, ograniczoną sprawnością ze względu na wiek lub przebyte choroby czy wypadki. W ramach tego przedsięwzięcia uczelnia jeszcze bardziej dostosuje swoje środowisko fizyczne, procedury, strukturę organizacyjną oraz zaplanuje rozwój usług specjalistycznych i wsparcia edukacyjnego. Cel będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizację zadań skierowanych bezpośrednio do uczelni, studentów i kadry UJ, jak i środowiska pozaakademickiego w okresie od stycznia 2020 do października 2023. Realizacja celów projektu prowadzi do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej w ścieżce maxi.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk z Collegium Medicum UJ. 

Rezultatami projektu będą m. in.:

  • Opracowanie modelowych rozwiązań architektonicznych dla UJ i ich wdrożenie w Centrum Wsparcia Dydaktyki.
  • Przegląd, opracowanie i wdrożenie nowoczesnych procedur wewnętrznych, zgodnych z kluczowymi obszarami dostępności.
  • Szkolenia dla studentów i pracowników, prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Zwiększą one świadomość niepełnosprawności w środowisku akademickim UJ, a wszelkie doświadczenia będą przekazywane innym uczelniom.
  • Stworzenie nowoczesnego systemu nawigacji i dystrybucji informacji dla osób z niepełnosprawnościami, które studiują lub pracują w UJ.
  • Rozwój systemu tłumaczeń w PJM.
  • Dostosowanie stron internetowych UJ do wymogów międzynarodowych standardów dostępności WCAG.
  • Wypracowanie rozwiązań w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami wchodzących na otwarty rynek pracy i w zakresie wiedzy o produktach dostępnych, mogących wspomóc ten proces.

Uniwersytet Jagielloński będzie w ramach projektu rozwijał współpracę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, innymi uczelniami polskimi oraz instytucjami międzynarodowymi.

Uniwersytet Jagielloński od dwóch dekad prowadzi działania nakierowane na włączanie osób z niepełnosprawnościami do głównego nurtu edukacji. Jednak pomimo konsekwencji we wdrażaniu tej polityki oraz stabilnego finansowania, jakie od pewnego czasu jest zagwarantowane, wciąż pozostają obszary, które wymagają uzupełnienia, poprawienia istniejących rozwiązań lub wyjścia z ofertą wsparcia do kolejnych grup interesariuszy.

Dostępność tak dużej instytucji, jaką jest UJ, wymaga wieloletnich wysiłków - kompleksowych działań i łamania barier, zwłaszcza mentalnych. Są one najtrudniejsze do likwidacji i trwa to najdłużej. Dlatego w projekcie zaplanowano szereg systemowych szkoleń, które obejmą szerszą grupę uczestników niż dotąd, aby ten stan rzeczy trwale zmienić i aby więcej osób z niepełnosprawnościami i na stałe miało udział w społeczności akademickiej.

Stabilne, nowoczesne wsparcie o odpowiedzialnym, jasno zdefiniowanym charakterze cechuje instytucję, która chce się rozwijać w sposób zrównoważony. Wsparcie to musi opierać się na kryterium racjonalnego dostosowania tj. być zgodne ze społecznym rozumieniem niepełnosprawności, zawartym w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w 2012 r.

Wartość projektu: 11 127 813,14 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 10 793 978,74 zł