Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia e-learningowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia e-learningowe

Szkolenie  dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat ewakuacji osób z niepełnosprawnościami zostanie przygotowane na platformie Moodle i będzie dostępne w roku 2022.

Uczestnik znajdzie w nim informacje na temat zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia osób niemogących ewakuować się samodzielnie. Wprowadzeniem do szkolenia będzie przypomnienie ogólnych informacji na temat bezpieczeństwa pożarowego.

W dalszej części szkolenia poruszone zostaną tematy związane z procedurami obowiązującymi w tym obszarze w Uniwersytecie Jagiellońskim.  W ramach poszerzenia wiedzy na temat ewakuacji przedstawione zostaną dobre praktyki stosowane w innych instytucjach (np. uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i USA).

Szkolenie z zakresu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami dla prowadzących zajęcia w Uniwersytecie Jagiellońskim zostanie przygotowane na platformie Moodle i będzie dostępne w roku 2022.

W szkoleniu tym przypomniane zostaną podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego, a następnie omówione procedury obowiązujące prowadzących zajęcia, którzy powinni współpracować przy organizacji ewakuacji studentów, w tym studentów z niepełnosprawnościami. Zaprezentowane zostaną też dobre praktyki w tym zakresie zaczerpnięte z doświadczeń innych instytucji (uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i USA).

Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla studentów UJ zostanie przygotowane na platformie Moodle i będzie dostępne od 2022 roku.

Jego celem będzie budowanie wiedzy w zakresie zasad ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz procedur obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim.  Zaprezentowane zostaną też przykłady dobrych praktyk w tym obszarze.

Studenci z poszczególnymi niepełnosprawnościami dowiedzą się, jakich działań ze strony ratowników powinni oczekiwać oraz co należy przedsięwziąć we własnym zakresie, aby lepiej przygotować się do ewentualnej ewakuacji z budynku.

Szkolenie z zakresu świadomości niepełnosprawności zostanie przygotowane na platformie Moodle i będzie dostępne w roku 2022.

Jego tematyka obejmie podstawowe informacje w zakresie rozumienia niepełnosprawności w duchu modelu społecznego i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, nieopresyjnego języka niepełnosprawności oraz stereotypów i schematów myślowych związanych z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami. Uczestnik będzie też mógł się zapoznać z podstawowymi trudnościami w dostępie do edukacji uniwersyteckiej, na jakie natrafiają osoby z różnymi z niepełnosprawnościami.