Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia e-learningowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia e-learningowe

Szkolenie z zakresu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami dla pracowników administracji

Kurs „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami” jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest potrzeba stworzenia warunków do bezpiecznego funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami, które w czasie pożaru nie mogą samodzielnie opuścić budynku. Zgodnie z pismem okólnym nr 9 z 2015 roku Kanclerza UJ za przygotowanie i przeprowadzenie ewakuacji osób zatrudnionych w uniwersytecie odpowiadają ich zwierzchnicy. To zadanie wymaga wiedzy na temat możliwych do zastosowania rozwiązań i proaktywnych działań na niej opartych. Prawidłowe przeanalizowanie możliwości i wyzwań pozwala na wcześniejsze przygotowanie się do tematu ewakuacji. 

Celem tego kursu jest budowanie wiedzy na temat sposobów reagowania i asystowania osobom z niepełnosprawnościami w sytuacji zagrożenia pożarem wśród członków społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich. 

ZAPISY

Zapisów można dokonać poprzez formularz. Po wypełnieniu formularza i dopełnieniu niezbędnych formalności zostanie wysłana do Państwa wiadomość mailowa z dostępem do kursu. Dla osób, które ukończą całe szkolenie przewidziane są certyfikaty.

Pełne szkolenie e-learningowe składa się z dwóch bloków tematycznych: 
  • Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami
  • Świadomość niepełnosprawności. (opis poniżej)
Kurs odbywa się na platformie Moodle i zapoznanie z każdym tematem kursu zajmuje około 30 minut.

Kurs opisuje wzorcowe rozwiązania, które mogą być pomocne w czasie ewakuacji i podaje informacje na temat tych spośród nich, które funkcjonują już w naszym uniwersytecie. 

Udział w kursie sprawi, że pozyskane wiedza i świadomość pozwolą na podjęcie decyzji np. o zakupie dodatkowego sprzętu, który będzie dedykowany osobie z niepełnosprawnością, a także dokonaniu poprawek w przestrzeni fizycznej (na przykład poprzez zainstalowanie planów dotykowych uwzględniających drogi ewakuacyjne). Być może konieczne będzie podjęcie decyzji dotyczących zmiany organizacji pracy (np. przeniesienie stanowiska pracy w miejsce bardziej praktyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i dostępności) oraz wskazanie dodatkowych osób funkcyjnych, które będą mogły udzielić takiej osobie asysty w trakcie zagrożenia. 

Granica pomiędzy osobą potrzebującą wsparcia i mogącą takiego wsparcia udzielić jest płynna. Nie tylko tradycyjna niepełnosprawność (jak ruchowa czy wzrokowa) może spowodować trudności w ewakuacji. Także ciąża, starszy wiek, wypadek, który zdarzył się kilka tygodni wcześniej może być źródłem trudności i może wymagać reakcji i wsparcia. 

Mając nadzieję, że przyczyni się on do zwiększenia gotowości do udzielania pomocy innym i  świadomości tego, co i kiedy może być zrobione, zapraszamy do zapoznania się z jego treściami. 

Regulamin szkolenia

Załącznik A do Regulaminu

Załącznik B do Regulaminu 

Załącznik C do Regulaminu

Załącznik D do Regulaminu

Szkolenie z zakresu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami dla osób prowadzących zajęcia na UJ

Kurs „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami” jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest potrzeba stworzenia warunków do bezpiecznego funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami, które w czasie pożaru nie mogą samodzielnie opuścić budynku. Zgodnie z pismem okólnym nr 9 z 2015 roku Kanclerza UJ w proces ewakuacji studentów i studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego zaangażowane są osoby prowadzące zajęcia. 

Celem tego kursu jest budowanie wiedzy na temat istniejących rozwiązań oraz sposobów reagowania i asystowania osobom z niepełnosprawnościami w sytuacji zagrożenia pożarem wśród członków społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

ZAPISY

Zapisów można dokonać poprzez formularz. Po wypełnieniu formularza i dopełnieniu niezbędnych formalności zostanie wysłana do Państwa wiadomość mailowa z dostępem do kursu. Dla osób, które ukończą całe szkolenie przewidziane są certyfikaty.

Pełne szkolenie e-learningowe składa się z dwóch bloków tematycznych:
  • Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami
  • Świadomość niepełnosprawności. (opis poniżej)
Kurs odbywa się na platformie Moodle i zapoznanie z każdym tematem kursu zajmuje około 30 minut. 

Wykładowca, po zapoznaniu się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku, powinien umieć wskazać miejsce zbiórki oraz prowadzące do niego drogi ewakuacyjne wszystkim studentom i studentkom oraz zachęcić ich do wyjścia.  Osobom z niepełnosprawnościami należy poświęcić szczególną uwagę i zorganizować im pomoc. 

Współpraca wykładowców i wykładowczyń z osobami funkcyjnymi pomoże w sposób skuteczny zapewnić bezpieczeństwo osobom potrzebującym dodatkowego wsparcia. Coroczne szkolenia, doskonała znajomość budynku, jego słabych i mocnych stron, umiejętność znalezienia alternatywnych rozwiązań to z całą pewnością posiadany przez nich potencjał. 

Kurs ten opisuje wzorcowe rozwiązania, które mogą być pomocne w czasie ewakuacji i podaje informacje na temat tych spośród nich, które funkcjonują już w naszym uniwersytecie. 

Mając nadzieję, że przyczyni się on do zwiększenia gotowości do udzielania pomocy innym i  świadomości tego, co i kiedy może być zrobione, zapraszamy do zapoznania się z jego treściami. 

Regulamin szkolenia

Załącznik A do Regulaminu

Załącznik B do Regulaminu 

Załącznik C do Regulaminu

Załącznik D do Regulaminu

Szkolenie ze świadomości niepełnosprawności dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kurs „Świadomość niepełnosprawności” jest skierowany do pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jego celem jest przekazanie wiedzy na temat dostępności życia społecznego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami.

ZAPISY

Zapisów można dokonać poprzez formularz. Po wypełnieniu formularza i dopełnieniu niezbędnych formalności zostanie wysłana do Państwa wiadomość mailowa z dostępem do kursu. Dla osób, które ukończą całe szkolenie przewidziane są certyfikaty.

Pełne szkolenie e-learningowe składa się z dwóch bloków tematycznych:
  • Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami (opis powyżej)
  • Świadomość niepełnosprawności.
Kurs odbywa się na platformie Moodle i zapoznanie z każdym tematem kursu zajmuje około 30 minut. 

Dostępność to tworzenie przestrzeni, zarówno tej fizycznej, jak i społecznej, z uwzględnieniem potrzeb różnorodnych grup. W przypadku wyższej uczelni, chodzi o takie skonstruowanie procesów kształcenia oraz codziennego funkcjonowania, aby niepełnosprawność i inne szczególne potrzeby nie wyłączały nikogo z nauki, prowadzenia badań i pracy.

W ramach niniejszego kursu uczestnicy dowiedzą się, jakie są to działania, jak postępować, aby skutecznie włączać, a nie wykluczać, kto w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się tymi zagadnieniami, gdzie szukać dla siebie pomocy oraz w jaki sposób każda osoba może zaangażować się we wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Wskazane zostaną zapisy prawne, które obecnie regulują tę przestrzeń i potwierdzają tworzone kiedyś intuicyjnie rozwiązania. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kursu dotyczącego osób z niepełnosprawnościami i ich obecności w społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest on także próbą wyjścia naprzeciw wyzwaniom związanym z nową – obok badawczej i edukacyjnej – misją społecznej odpowiedzialności uczelni.

Kurs ten w sposób zwięzły i przystępny przybliża podstawowe fakty dotyczące niepełnosprawności w perspektywie uczelni jaką jest Uniwersytet Jagielloński, chcącej zachować najwyższe standardy we wszelkich aspektach swej działalności, w tym w zakresie poszanowania każdej osoby, co zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej uczelni, powinno objawiać się we włączaniu osób z grup słabszych i wykluczanych do szeroko rozumianego życia akademickiego.

Uczestnicy znajdą tu także treści wyjaśniające prawne aspekty już podejmowanych oraz oczekiwanych działań oraz dowiedzą się, jakie jednostki za nie odpowiadają. Przedstawione zostaną różnorodne, szczególne potrzeby studentów oraz formy instytucjonalnej odpowiedzi na nie. Zostaną zaprezentowane elementy savoir-vivre w przypadku każdej z niepełnosprawności. 

Regulamin szkolenia

Załącznik A do Regulaminu

Załącznik B do Regulaminu 

Załącznik C do Regulaminu

Załącznik D do Regulaminu

Szkolenie z zakresu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami dla studentów UJ

Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla studentów UJ zostanie przygotowane na platformie Moodle i będzie dostępne od 2022 roku.

Jego celem będzie budowanie wiedzy w zakresie zasad ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz procedur obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim.  Zaprezentowane zostaną też przykłady dobrych praktyk w tym obszarze.

Studenci z poszczególnymi niepełnosprawnościami dowiedzą się, jakich działań ze strony ratowników powinni oczekiwać oraz co należy przedsięwziąć we własnym zakresie, aby lepiej przygotować się do ewentualnej ewakuacji z budynku.

Regulamin szkolenia

Załącznik A do Regulaminu

Załącznik B do Regulaminu 

Załącznik C do Regulaminu

Załącznik D do Regulaminu