Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania

Poniżej opisane są wszystkie zadania realizowane w projekcie. 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał Radę UJ ds. odpowiedzialnego wsparcia i i zrównoważonego rozwoju. W jej skład weszły osoby reprezentujące nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz studentów i doktorantów, które miały lub mają wiedzę lub doświadczenia własne związane z niepełnosprawnością. Pomaga to w jak najszerszym spojrzeniu na wyzwania dotyczące dostępności uczelni.
 
Celem działania Rady jest bieżące analizowanie wniosków i wyzwań wypływających z realizacji zadań w projekcie oraz monitorowanie wpływu projektu na poszerzanie dostępności w uniwersytecie, jak również raportowanie w tej sprawie do Rektora UJ. Z uwagi na potencjał instytucji zakłada się, że działania Rady mają wpływ nie tylko na społeczność UJ, ale także na otoczenie uniwersytetu i środowiska akademickie w kraju.
 
Rada ma różnorodny charakter. Są w niej reprezentowane osoby z niepełnosprawnościami lub bez, ale mające wiedzę o dostępności, kobiety i mężczyźni, osoby w różnym wieku i z różnych sfer codziennego funkcjonowania uniwersytetu.
 
Prace rady opierają się o kluczowe zagadnienia związane z dostępnością, które zarysowane są w projekcie „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój”, ale także wynikają z wymogów Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obok omawiania bieżących wyzwań związanych z realizacją projektu, Rada odnosi się do kluczowych obszarów dostępności oraz zarysowuje priorytetowe działania, jakie powinny być wdrażane, aby Uniwersytet Jagielloński rozwijał się w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem w tym procesie głosu mniejszości, a zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami.
 
Rada w okresie od 1 października 2022 r. - 30 września 2023 r. działa w składzie:
 1. prof. dr hab. Dorota Malec – Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej;
 2. prof. dr hab. Jarosław Górniak – Prorektor UJ ds. rozwoju;
 3. prof. dr hab. Katarzyna Duda – Instytut Rosji i Europy Wschodniej;
 4. prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk – kierownik projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój”;
 5. dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ – Pełnomocnik Rektora UJ ds. projektów strategicznych;
 6. dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ – Koordynator do spraw dostępności;
 7. dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ – Instytut Socjologii;
 8. dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ – Instytut Socjologii;
 9. dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych, Wydział Farmaceutyczny;
 10. dr hab. Maciej Pilecki – Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży;
 11. dr Agata Cebera – Katedra Postępowania Administracyjnego;
 12. dr Jakub Firlus – Katedra Postępowania Administracyjnego;
 13. dr Agnieszka Król – ekspert w dziedzinie socjologii niepełnosprawności;
 14. dr Anna Rdest – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego;
 15. mgr Marek Bauer – Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM;
 16. mgr Ireneusz Białek – kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych;
 17. mgr Maria Patraszewska – architekt;
 18. mgr Magdalena Wiercioch – Instytut Informatyki Stosowanej;
 19. mgr Magdalena Ziemnicka – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych;
 20. Paweł Wójtowicz – Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Fundacja Matio”;
 21. Kinga Łysek – studentka UJ;
 22. Weronika Sarnowska – studentka UJ. 

Celem zadania jest uzyskanie w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ przestrzeni architektonicznej pozbawionej barier dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Budynek ten został pod tym kątem wybrany z uwagi na to, że będą w nim obsługiwane wszystkie osoby studiujące na UJ, a zatem jest to miejsce o charakterze strategicznym dla procesu dydaktycznego. Chodzi o takie przebudowanie i aranżację przestrzeni CWD, aby była wolna od barier i przyjazna wszystkim użytkownikom, co jest zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego.

Oddane w obiekcie sale będą też wykorzystywane w projekcie na potrzeby szkoleń dla 528 studentów (z orzeczonymi niepełn. i dla os. niep. bez orzeczeń) oraz z trudnościami w uczeniu się i koncentracji. Szkolenia odbędą się w takich obszarach jak m.in.: narzędzia efektywnego uczenia się, mnemotechniki, zarządzanie czasem, planowanie, prokrastynacja, czy radzenie sobie ze stresem. Sale zabezpieczone zostaną akustycznie, co poprawi działanie pętli induktofonicznych używanych przez osoby z niepełn. słuchu. Okna wyposażone będą w żaluzje automatyczne, jak i łamacze światła, poprawiając komfort osób słabowidzących. Nawierzchnia podłóg i sal dostosowana zostanie do potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Stoły i biurka będą miały możliwość regulacji do indywidualnych potrzeb. Ergonomia sal pozwoli na swobodne manewrowanie i podjazd wózkiem. W budynku znajdą się alarmy świetlne, sygnalizujące zagrożenie pożarowe osobom niesłyszącym oraz system głosowej informacji dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek CWD stanie się w UJ wzorcem, jak planować inwestycje pod kątem projektowania uniwersalnego. Związek z innymi zadaniami realizowanymi w projekcie, ma więc miejsce nie tylko poprzez chęć wdrożenia modelowych rozwiązań architektonicznych, ale także pracę w CWD dwóch doradców (edukacyjnego i zawodowego), którzy zostaną przeszkoleni w zakresie podstawowej wiedzy o niepełnosprawności. Przeszkolony będzie też cały personel zatrudniony w tym miejscu. 

więcej o

Celem zadania jest stworzenie portalu edukacyjnego, skierowanego głównie dla osób niepełnosprawnych, w którym będą umieszczane materiały w formie tekstów, wideoblogów, webinariów, testów. Treści te odpowiedzą na potrzeby studentów i pracowników uczelni, a także innych osób zainteresowanych tematyką taką jak m.in. techniki uczenia się, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, efektywność uczenia się, kreatywność, work-life balance, wellbeing, profilaktyka zdrowia psychicznego. Na portalu zostanie też opisana rola nowoczesnych technologii w planowaniu i realizowaniu procesu kształcenia/uczenia się. Innowacją będzie możliwość porozmawiania na wirtualnym czacie z doradcą edukacyjnym, co stworzy kolejny kanał komunikacji z DON UJ.

Kanał ten będzie popularny szczególnie wśród osób chcących pozostać anonimowymi. W portalu powstanie aplikacja pozwalająca na personalizację treści. Studenci mogą napotykać na trudności w uczeniu się, które są związane z różnymi barierami, zarówno leżącymi po ich stronie, jak i ich wykładowców. Treści umieszczane na portalu mają na celu niwelowanie tych barier. Grupę docelową zadania będzie stanowiła cała społeczność akademicka, z orzeczonym jak i nieorzeczonym stopniem niepełnosprawności. Będą to studenci, pracownicy akademiccy i pracownicy administracyjni uczelni wyższych.Planuje się dotarcie do użytkowników spoza UJ, ponieważ prezentowane treści będą miały charakter otwarty i uniwersalny. Będą poruszały problematykę, która będzie dotyczyć społeczności uczelni wyższych całego kraju. 

W ramach zadania prowadzone są również konsultacje indywidualne dla studentów i doktorantów. Opis tych konsultacji oraz możliwość zgłoszenia się pojawią się po kliknięciu w poniższy przycisk "Więcej".

więcej o

W ramach dzielenia się wiedzą, UJ przeprowadzi szkolenia dla pracowników jednostek ds. dostępności np. BON oraz pracowników dydaktycznych i administracyjnych z mniejszych uczelni, wnioskujących o dofinansowanie w ścieżkach mini i midi. Szkolenia te, prowadzone przez pracowników DON, będą organizowane cyklicznie na terenie UJ. Informacja o szkoleniach zostanie przekazana uczelniom drogą tradycyjną i elektroniczną, w tym za pośrednictwem
mediów społecznościowych. Ważnym elementem wsparcia edukacyjnego jest ocena potrzeb studenta wynikających z jego/jej sytuacji zdrowotnej oraz specyfiki studiów. Właściwe ustalenie tych potrzeb wiąże się z zapewnieniem studentom równych praw w dostępie do kształcenia.

Szkolenia będą okazją do dyskusji o obszarach studiowania wymagających wsparcia w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami oraz znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej. W ich trakcie zostanie również poruszona tematyka wsparcia pracowników niepełnosprawnych. Szkolenie pokaże sposób dostosowywania materiałów dydaktycznych i adaptowania grafik do potrzeb studentów z niepełn. wzroku, dostosowywania stron internetowych do wytycznych WCAG, a także użycia bezpłatnego oprogramowania wspierającego osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto, uczestnicy szkoleń z zakresu adaptowania materiałów dydaktycznych będą mieli możliwość skonsultowania adaptacji przygotowanych na potrzeby własnej uczelni w terminie do miesiąca od daty szkolenia. Celem zadania jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej oraz administracyjnej polskich szkół wyższych, zniwelowanie barier w zakresie dostępności tych uczelni dla osób z różnorodnymi niepełn. Dzięki nabytej w trakcie szkoleń wiedzy mogą zostać w nich zmienione procedury kształcenia, a do programów nauczania wprowadzone modyfikacje zapewniające dostępność. Zadanie odpowiada na trudności w dostępie do pracy oraz kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami, a także na problem z dostępem do specjalistycznych szkoleń dla pracowników uczelni z zakresu standardów wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Zakłada się, że przeszkolonych zostanie 440 osób. Uczestnicy otrzymają certyfikaty. Wizyty studyjne w uczelniach zagranicznych poszerzą wiedzę o doświadczenia podobnych jednostek i będzie można tę wiedzę wykorzystać do rozwoju DON oraz prowadzenia szkoleń dla innych uczelni.
 

Celem zadania jest podniesienie kompetencji osób z niepełnosprawnościami i w trudnej sytuacji zdrowotnej z zakresu umiejętności uczenia się i odkrywania i realizowania potencjału. Będą to osoby z orzeczeniem lub dokumentacją medyczną, a także bez niej, jeśli natrafiły na trudności z jej uzyskaniem, a z wywiadu doradcy w DON będzie wynikało, że posiadają braki, które mogą pokonać dzięki szkoleniom.

Studenci trafiają na studia ze szkół różnego typu i o zróżnicowanym poziomie. Wiele osób już na początku studiów wykazuje pewne braki m.in. w dziedzinie samodzielnego zdobywania wiedzy, czy efektywnego prowadzenia notatek. Dzieje się tak pomimo wysokiego poziomu kształcenia, który starają się utrzymać wykładowcy. Potencjał studentów może być rozwijany, dzięki nauczeniu się rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, radzenia sobie ze stresem, wzbudzania kreatywności, czy budowania wellbeing. Planuje się więc cykl czterech 4-godzinnych szkoleń z tematyki: narzędzia do efektywnego uczenia się, zarządzania czasem, kreatywności, radzenia sobie ze stresem. Zwiększenie kompetencji studenckich zwiększy również efektywność realizowanego przez wykładowców programu kształcenia, zmniejszając konieczność poprawek zadań, kolokwiów czy egzaminów. Ograniczy to korzystanie z urlopów dziekańskich i liczbę osób rezygnujących ze studiów. W ramach zadania zostanie stworzone narzędzie do efektywnego uczenia się: dedykowana aplikacja do zamiany mowy na tekst, który można dowolnie formatować, robienia nowoczesnych notatek, tworzenia map myśli z dyktowanego tekstu. 

Celem zadania jest budowanie wiedzy na temat niepełnosprawności wśród społeczności akademickiej. W kontekście zmieniających się oczekiwań w podejściu do wyzwania niepełnosprawności, np. ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i zwiększającej się liczby osób z niepełnosprawnościami (nie zawsze orzeczonej), zarówno wśród studentów, jak i pracowników UJ, konieczne jest przekazywanie nowoczesnej wiedzy w tym zakresie.

W zadaniu zaplanowano więc szkolenia e-learningowe z zakresu świadomości niepełnosprawności i wiedzy o ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz szkolenia w zakresie sposobów adaptacji materiałów edukacyjnych do potrzeb tej grupy osób. Szkolenia e-learningowe zostaną umieszczone na platformach należących do UJ, do których członkowie społeczności akademickiej mają łatwy dostęp. Nacisk zostanie położony na tworzenie szkoleń e-learningowych w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z pismem okólnym Kanclerza UJ z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami z obiektów UJ, nauczyciele są jedną z grup zaangażowanych w prawidłowe przeprowadzenie tego procesu. Ich obowiązek to zadbanie o bezpieczne i zgodne z procedurami opuszczenie budynku w przypadku alarmu. Nauczyciele zdają sobie sprawę z tej odpowiedzialności, jednak często nie mają świadomości, jak postępować w praktyce. Wynika to z marginalizowania problemu - wciąż liczba osób z niepełnosprawnościami nie jest wystarczająco duża, a kontakt z nimi zbyt częsty. Dopiero zetknięcie z trudnościami konkretnej osoby porusza wyobraźnię i motywuje do sięgnięcia po dokładniejsze instrukcje.

Szkolenie e-learningowe zbudowane w sposób przejrzysty i zawierające interesujące materiały edukacyjne, spełni rolę narzędzia dającego szansę na bezproblemowe dotarcie do niezbędnych informacji. Grupami docelowymi tego działania będą nauczyciele akademiccy oraz pozostali pracownicy, którzy w swojej pracy natrafiają na osoby z niepełnosprawnościami. Trudnością byłoby skłonienie wszystkich tych osób do udziału w szkoleniach stacjonarnych, gdyż mają oni ku temu niewielką motywację, pomimo faktu, że na UJ liczba studentów z niepełnosprawnościami wynosi ok. 600 osób. Jest to jednak zbyt mała grupa, aby ich obecność była codziennością w pracy.

Celem zadania jest dostosowanie stron jednostek UJ oraz kursów e-learningowych do międzynarodowych standardów dostępności WCAG 2.1. W wyniku planowanych modyfikacji zapewniony zostanie dostęp do informacji zawartych na tych stronach dla osób z każdym rodzajem i stopniem niepełnosprawności oraz ze specyficznymi trudnościami, które nie muszą być orzeczone. Zadanie przebiegać będzie dwutorowo: Dokonanie zmian, które są konieczne na poziomie backendowym w ramach Portalu UJ i platform e-learningowych Pegaz, Jaszczur i Krakus. Przeprowadzona zostanie migracja stron jednostek, które nadal pozostają w starym układzie Portalu.

Zmiany, które muszą zostać wprowadzone bezpośrednio w kodzie źródłowym strony swoim działaniem obejmą wszystkie witryny oparte na systemie Portal UJ i zwiększą komfort korzystania ze stron przez osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności (np. wprowadzenie lepiej działających i dopasowanych skip linków czy lepsze oznaczenie grafik i graficznych odnośników). W ramach tych zmian, ze względu na swoją specyfikę, oddzielnego potraktowania wymagają strony BIP. Na stronach tych wykorzystywane są autorskie rozwiązania, nieobecne na innych stronach UJ, które również wymagają przystosowania do standardu WCAG. W celu zapewnienia pełnej zgodności z wytycznymi, a co za tym idzie, pełnej dostępności treści dla osób z niepełnosprawnościami, konieczne będzie przeprowadzenie szkoleń dla redaktorów oraz kandydatów na redaktorów (osób odpowiedzialnych za umieszczanie zawartości na stronach jednostek). W trakcie szkoleń podniesiona zostanie świadomość uczestników w zakresie obsługi komputera przez osoby z niepełnosprawnościami oraz przekazane zostaną informacje, jak tworzyć dostępną treść i rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy. Szkolenia przeprowadzone będą przez pracowników DON oraz Portalu UJ, mających doświadczenie w tym obszarze. Planuje się 20 szkoleń (po jednym dla jednostki) dla osób wyznaczonych przez kierowników jednostek do redakcji treści oraz dla ochotników. Na platformach e-learningowych opracowany i wdrożony zostanie moduł poświęcony WCAG 2.1, oraz wskazówki dla wykładowców dotyczące dostępności prowadzonych przez nich kursów. Dodatkowo wdrożone zostanie narzędzie pozwalające na kontrolowanie zgodności treści z WCAG przez pracownika DON oraz na komunikację pomiędzy DON a redaktorami w zakresie dostępności strony danej jednostki. Użytkownicy to wszyscy odwiedzający strony UJ, a w szczególności pełno- i niepełnosprawni studenci oraz pracownicy, nauczyciele akademiccy, administracyjni, kandydaci na studia, podmioty biorące udział w zamówieniach publicznych, podmioty chcące pozyskać informację publiczną dostępną w ramach BIP.

Celem tego zadania jest ułatwienie poruszania się osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności po wszystkich budynkach UJ (w salach zajęciowych i administracyjnych). 

Rezultatem będzie aplikacja oraz strona internetowa opisująca wszystkie 93 budynki należące do UJ. Aplikacja po aktywowaniu przez umieszczony przy wejściu do budynku lub w jego wnętrzu znacznik będzie działała w trybie ogólnym oraz trybie profilowanym pod wybraną niepełnosprawność. W trybie ogólnym użytkownik po zbliżeniu się do znacznika otrzyma informację o budynku, w pobliżu, którego się znajduje, oraz o jego dostępności (m.in. czy jest w nim podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, dostosowana toaleta, pętla induktofoniczna, opisy sal w brajlu).

W trybie sprofilowanym sposób formułowania informacji będzie odpowiednio dostosowany np. dla osób z Aspergerem komunikaty będą uproszczone; dla osób niewidomych dodatkowo sam znacznik będzie emitował sygnał dźwięków, słysząc, z której strony dochodzi głos użytkownik będzie wiedział gdzie znajduje się wejście do budynku. Przewidziane jest zatrudnienie asystentów technicznych na część etatu. Ich zadaniem będzie stworzenie strony internetowej gromadzącej w jednym miejscu informacje o każdym z budynków UJ (spis jednostek, informacje o ich dostępności) oraz wypełnienie treścią aplikacji na telefony komórkowe.

Użytkownikami tego zadania będą studenci i pracownicy niepełnosprawni ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową. Strona posłuży też kadrze akademickiej i administracyjnej UJ, interesującej się dostępnością wybranej sali lub/i budynku pod kątem zajęć lub pracy osoby niepełnosprawnej.

Celem zadania jest usprawnienie koordynacji procesu tłumaczenia zajęć studentów głuchych na polski język migowy (PJM). Rezultatem tego zadania będzie strona internetowa i aplikacja mobilna pozwalająca na koordynację pracy zespołu tłumaczy PJM z niesłyszącymi studentami i pracownikami DON UJ. Proces koordynacji tłumaczeń jest złożony i zabiera dużo czasu, ponieważ angażuje kilku pracowników DON oraz tłumaczy, którzy ze względu na specyfikę swojego zawodu mają dużą dowolność w doborze zleceń. Często odbija się to na ciągłości ustalonego wcześniej harmonogramu zajęć. Zdarza się, że doradca edukacyjny koordynujący pracę tłumaczy zmuszony jest kilka razy w tygodniu szukać zastępstwa do nagle odwołanego tłumaczenia. W tak krótkim czasie wyznaczenie zastępstwa jest bardzo trudne. Aplikacja usprawni zarządzanie tłumaczeniami, zautomatyzuje długotrwałe dotąd procesy i zapewni ciągłość harmonogramu tłumaczeń. Ponadto, uwolni sporo czasu pracowników DON do realizacji innych zadań. Aplikacja stanowi jednorazowy wydatek, który będzie wsparciem dla uczelni przez wiele lat po zakończeniu projektu. Kluczową funkcjonalnością jest w niej to, że w przypadku odwołania zajęć przez studenta, informacja o potrzebie tłumaczenia danego przedmiotu pojawi się u wszystkich tłumaczy.

Osoba, która będzie miała możliwość zapewnić zastępstwo, przypisze się przez aplikację do tłumaczenia danego przedmiotu. Dodatkowym zabezpieczeniem w aplikacji będzie funkcja koordynatora I i II stopnia. Każdy z nich otrzyma wgląd w grafik studenta oraz wszystkich tłumaczy. Aplikacja podpowie koordynatorowi, który tłumacz jest wolny i ten/ta będzie mógł/mogła się z nim skontaktować.Koordynator I stopnia również będzie tłumaczem. W przypadku braku wolnych tłumaczy, on sam podejmie tłumaczenie. W wyniku tego zadania zatrudnionych zostanie 2 tłumaczy na umowę o pracę, co wesprze koordynację zadań, wpłynie korzystnie na dyspozycyjność tłumaczy i umożliwi sprawne delegowanie zadań. Tłumacze zatrudnieni w DON będą brali udział we wszystkich wydarzeniach (np. konferencje naukowe), w których wskazana będzie obecność tłumacza PJM, a więc treści z wydarzeń będą dostępne dla szerszej grupy odbiorców. Ponadto, dzięki zatrudnionym na umowę o pracę tłumaczom, możliwe będzie otwarcie przed głuchymi studentami większych możliwości rozwoju związanych z udziałem w zajęciach nadobowiązkowych, ponieważ aktualnie można zapewnić studentom tłumaczenie zajęć jedynie w zakresie podstawowym. Użytkownicy to studenci z niepełnosprawnością słuchu, tłumacze PJM, pracownicy UJ, którzy posiadają głuchych studentów na swoich zajęciach, pracownicy DON.

Celem zadania jest wprowadzenie systemu zdalnych egzaminów dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej (np. osób z zaburzeniami lękowymi, przebywającymi w szpitalu itp.), które ze względu na stan zdrowia nie mogą się pojawić na egzaminach na uczelni.

Dzięki rezultatom zadania, egzaminy zdalne studentów niepełnosprawnych będą spełniały wymogi współczesnej edukacji. Obecnie są one często przeprowadzane przez Skype. Pokój, w którym studenci zdają egzaminy nie jest monitorowany, a przebieg egzaminu nie zawsze jest rejestrowany. Zostanie więc opracowana procedura, określająca warunki prawno-techniczne, jakie mają być spełnione podczas organizacji i przeprowadzania egzaminów zdalnych dla tej grupy osób. Będą zakupione 2 zestawy egzaminacyjne, składające się z określonej liczby kamer, statywów, mikrofonów, aplikacji nagrywającej oraz komputera przenośnego. Do ich obsługi zostanie zatrudnionych na część etatu dwóch asystentów technicznych. Pracownicy ci będą przeszkoleni, a następnie kierowani do studentów w celu uruchomienia zdalnych zestawów egzaminacyjnych. Po zakończeniu egzaminu zestaw będzie demontowany, a nagranie przechowywane w miejscu i czasie określonym w nowej procedurze. Użytkownicy to studenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz znajdujący się w sytuacji zdrowotnej stale bądź czasowo uniemożliwiającej odbywanie egzaminów na uczelni. Egzaminatorzy będą mieli pewność, że egzaminy zostały przeprowadzone w warunkach pozwalających prawidłowo ocenić faktyczną wiedzę.

Celem zadania jest objęcie wsparciem nowej grupy osób z niepełnosprawnościami, czyli pracowników uczelni, jak i poprawa procedur związanych z obsługą studentów niepełnosprawnych UJ. Rezultatem zadania będzie przyspieszenie procedury dostosowania zajęć do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tj. wykładowcy szybciej otrzymają informacje o studentach, dla których należy odpowiednio dostosować sposób prowadzenia zajęć, prawidłowo przygotowywać materiały dydaktyczne lub zmieniać formę przeprowadzania egzaminu na alternatywną.

Rezultat zadania to rozbudowane narzędzie bazodanowe składające się z trzech modułów: Pierwszy, to baza danych gromadząca zgodnie z przepisami RODO dane osób z niepełnosprawnościami, niezbędne do ich obsługi. Drugi, to zbiór autorskich formularzy online, opracowanych przez pracowników DON, które umożliwią jeszcze przed przyjściem konkretnej osoby do DON uzyskanie informacji o jego/jej potrzebach. Dzięki temu doradca będzie mógł wcześniej wskazać na konieczność dostarczenia dokumentów lub innych informacji. Trzeci moduł to funkcja wdrażania adaptacji, dzięki której pracownik DON będzie mógł napisać treść wiadomości informującej o sposobie dostosowania zajęć do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. System zostanie połączony z USOS-em, dzięki czemu sam powiąże ze studentem wszystkich jego/jej wykładowców. Treść maila wraz z koniecznymi załącznikami będzie automatycznie wysyłana na ich skrzynki.

Dotychczas wdrażanie adaptacji wiązało się z koniecznością nadania pocztą wewnętrzną pisma do dziekanatu/sekretariatu instytutu, skąd pracownicy przesyłali je do poszczególnych wykładowców. Dzięki proponowanym zmianom proces informowania o dostosowaniu zajęć do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostanie skrócony, zmniejszy się biurokracja i odciążona zostanie administracja uczelni. Pracownicy dziekanatów nie będą musieli rozsyłać informacji o formie adaptacji zajęć. Pracownicy DON UJ obsłużą szybciej każdą osobę. Użytkownicy: osoby z niepełnosprawnościami (studenci i pracownicy). Również wykładowcy mający w swojej grupie studentów niepełnosprawnych, pracownicy dziekanatu/sekretariatu. 

W ramach rozwiązań autorskich wymaganych w ścieżce maxi, przewiduje się realizację zadania Design uniwersalny. Powołany zostanie think tank, złożony z ekspertów zajmujących się projektowaniem uniwersalnym.  Cel zadania to wpływ na otoczenie społeczne uczelni w zakresie świadomości związanej z projektowaniem uniwersalnym wśród projektantów, architektów, deweloperów stron WWW, nauczycieli akademickich.

Wiele ośrodków zajmuje się integracją osób z niepełnosprawnościami i designem uniwersalnym. Jednak równoczesne powstawanie norm projektowych (architektura, prawo, opracowywanie adaptacji), często pokrywa się ze sobą lub sobie zaprzecza, co powoduje chaos informacyjny. Podstawowym celem tego zadania będzie więc zbudowanie sieci łączącej te ośrodki i projektantów zainteresowanych wzajemną współpracą oraz racjonalizacją działań, aby mogli oni stworzyć w przyszłości centrum projektowania uniwersalnego. Podsumowaniem działalności think tanku będzie seminarium poświęcone designowi uniwersalnemu na UJ.

Think tank obejmie swoim oddziaływaniem w szczególności: środowisko projektowe (projektantów, architektów, deweloperów stron WWW, nowe media), osoby z niepełnosprawnościami, studentów wzornictwa i architektury, rynek pracy, środowisko akademickie. Zespół zaangażowany w prace think tanku będzie różnorodny i będzie reprezentował różne grupy wiekowe. Zaproszenia do wzięcia udziału w pracach otrzymają projektanci i badacze reprezentujący nauki humanistyczne i społeczne). W zespole nie zabraknie również osób z niepełnosprawnościami, które powinny partycypować w opracowywaniu tych rozwiązań. 

Spotkania w ramach prac think tanku będą się odbywać raz na kwartał. Ekspert w danym temacie zaprezentuje problem, zostanie dokonany wybór dobrych praktyk dotyczących designu uniwersalnego, nastąpi dyskusja wokół artykułów problemowych na stronę internetową. Materiały i modele wypracowane w czasie działania think tanku będą bezpłatnie udostępniane w domenie publicznej.

Celem zadania jest przegląd wszystkich procedur dotyczących dydaktyki i zatrudnienia, które funkcjonują na UJ. Jego rezultatem będzie zaplanowanie oraz zaprojektowanie, a następnie wdrożenie nowych procedur, zgodnych ze standardami dostępności. Skorzysta z tego cała społeczność akademicka, ponieważ w oparciu o procedury funkcjonują zarówno studenci, jak i pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni. W wyniku zadania powstaną nowe procedury, m.in. aktualizacja Zarządzenia Rektora UJ w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.

Zostanie także przeprowadzona analiza możliwości skonstruowania procedury dotyczącej egzaminów zdalnych i wprowadzenia do programu studiów szkolenia przeciwpożarowego. Zadanie to jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia procedur, które umożliwią formalne wdrożenie równego dostępu do edukacji i pracy osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Od kilku lat zwiększa się liczba studentów wymagających podjęcia studiów w formie zdalnej. Stworzenie procedury umożliwiającej przeprowadzanie egzaminów zdalnych w sposób usystematyzowany, będzie odpowiedzią na to wyzwanie. Niezwykle ważnym i potrzebnym zagadnieniem jest też opracowanie i wdrożenie w ramach programu studiów szkolenia przeciwpożarowego, obejmującego naukę zachowań niezbędnych w czasie bezpiecznej ewakuacji. Zadanie będzie realizowane we współpracy z Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ i Działem Spraw Osobowych.

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami oraz koordynatorów ewakuacji (zwanych w UJ osobami funkcyjnymi). W ramach zadania zostaną zakupione fotele ewakuacyjne do wybranych budynków UJ. Będą one umieszczone tam, gdzie pracują lub studiują konkretne osoby z niepełnosprawnościami oraz gdzie jest duże prawdopodobieństwo pojawienia się takich osób. O umieszczeniu foteli w konkretnych budynkach oraz o wyborze miejsca, gdzie będą one się znajdowały zadecyduje Inspektorat ppoż UJ. Osoby funkcyjne z tych budynków zostaną przeszkolone w zakresie użytkowania foteli. W ramach zadania zostaną opracowane Formularze Indywidualnych Planów Ewakuacji (IPE), a następnie przeprowadzone wywiady z 80 osobami i opracowanie dla nich IPE. Wprowadzenie w życie systemu IPE wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w obiektach, bo zwróci uwagę na istniejące luki i wywoła inwestycje, które dla osoby indywidualnej w innym wypadku nie byłyby poniesione.

Rezultatem zadania będą nowe moduły szkoleń dla osób funkcyjnych, obejmujące informacje uzyskane w ramach IPE. Dotychczasowe szkolenia zostaną więc znacznie wzbogacone, przyczyniając się tym samym do wzrostu bezpieczeństwa. Brak szczegółowych rozwiązań prawnych w Polsce, wymaga poszukiwania metod we własnym zakresie. Jak to zrobić, pozostaje już w gestii właściciela czy użytkownika obiektu. Realizując to zadanie UJ będzie poszukiwać najlepszych źródeł wiedzy za granicą - w Wielkiej Brytanii oraz USA. Doskonalenie wystandaryzowanych zadań przy jednoczesnej uważności w zakresie indywidualnych potrzeb użytkowników obiektów będzie budować dojrzałość całej społeczności akademickiej w zakresie wspólnego bezpieczeństwa. Grupą docelową zadania są osoby funkcyjne. Zajmują one w większości stanowiska niższego szczebla, są to najczęściej portierzy, osoby dbające o czystość obiektów. Osoby funkcyjne są systematycznie wyznaczane do przeszkolenia przez zwierzchników na początku nowego roku akademickiego. Zostaną one zobowiązane do wzięcia udziału w ogólnym szkoleniu przeciwpożarowym, a co za tym idzie, także w module przygotowanym w ramach zadania.

W ramach rozwiązań autorskich wymaganych w ścieżce maxi, powołany zostanie think tank, który zrealizuje zadanie związane z odpowiedzialnością uczelni oraz biznesu w kontekście niepełnosprawności. 

Cel zadania to przekazanie sektorowi biznesu doświadczeń uczelni w obszarze dostępności, nawiązanie współpracy w oparciu o ideę odpowiedzialności społecznej, a w rezultacie wpływ na tworzenie w pełni dostępnych miejsc pracy. W Krakowie i okolicach zlokalizowanych jest wiele firm międzynarodowych, które stale potrzebują pracowników, a to tworzy nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnościami. Poszerzana więc będzie świadomość menedżerów w obszarze produktów dostępnych, o których nie wiedzą, a które pomagają osobom niepełnosprawnym w pracy np. globalnych systemów operacyjnych, ale również rozwiązań indywidualnych, niwelujących bariery od strony użytkownika. Zostanie też określony zasób wiedzy, której nie mają pracujący w biurach karier doradcy, a jest ona niezbędna do skutecznego wspierania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. W oparciu o tę wiedzę, będą przygotowani i zatrudnieni w DON UJ menedżerowie dostępności (dwie osoby).

Zakłada się, że w projekcie oraz po jego zakończeniu, pomogą one tworzyć tzw. banki talentów, których oczekują firmy międzynarodowe. Na UJ działa Kapituła Biznesu, która wesprze rezultaty prac think tanku. Poza tym, skieruje on swoje oddziaływanie do następujących środowisk: 
1. Menedżerowie zarządzający i liderzy procesów takich jak HR, DaI oraz CR and S,
2. Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane pracą na otwartym rynku, a w szczególności
w firmach międzynarodowych,
3. Instytucje rynku pracy, a zwłaszcza akademickie biura karier.

W zespole think tanku nie zabraknie też osób z niepełnosprawnościami. Będą w nim reprezentowane różne grupy wiekowe. Think tank podejmie też współpracę z europejskimi i międzynarodowymi sieciami o zbliżonym profilu jak np. National Disability Practitioners z Wielkiej Brytanii, czy siecią globalną ILO Global Business and Disability Network. Wypracowane materiały będą dostępne w domenie publicznej na stronie www, dzielonej z think tankiem design uniwersalny, zarówno w trakcie działania projektu i po jego zakończeniu.