Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulaminy

Zamieszczamy treść regulaminów do oferty szkoleniowej realizowanej w ramach projektu.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój"

POWR.03.05.00-00-A048/19,

zadanie 5 – Program szkoleniowy dla studentów z umiejętności uczenia się i realizacji potencjału

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Projekt - projekt pt.: Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój, nr umowy POWR.03.05.00-00-A048/19
 • Zadanie 5 Projektu – zadanie Program szkoleniowy dla studentów z umiejętności uczenia się i realizacji potencjału realizowane w ramach Projektu
 • Realizator Projektu – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31–007 Kraków, NIP 675-000-22-36, Regon 000001270.
 • Student - Student/Studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Doktorant - Doktorant/Doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Kandydat - Student UJ lub Doktorant UJ, który jest zainteresowany udziałem w Projekcie i należy
  do grupy docelowej Projektu zgodnie z postanowieniami § 3 pkt 1 Regulaminu,
 • Uczestnik Projektu – Kandydat/ka, który/a został zakwalifikowany do udziału w Projekcie,
 • Dane Osobowe –  dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 • Biuro Projektu – ul. Czapskich 4, p. 202, 31-110 Kraków,
 • Przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie,
 • Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa,
 • UJ - Uniwersytet Jagielloński.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Celem realizacji zadania 5 Projektu jest podniesienie kompetencji osób z niepełnosprawnością i w trudnej sytuacji zdrowotnej z zakresu umiejętności uczenia się oraz odkrywania i realizowania potencjału poprzez udział w szkoleniach.
 2. Regulamin określa zasady udziału w projekcie oraz rekrutacji Uczestników Projektu w ramach Zadania 5 Projektu.
 3. Szczegółowe zasady udziału w szkoleniach oraz rekrutacji, w tym ich terminy, konieczne do spełnienia wymagania formalne oraz wzory dokumentów, stanowiące załączniki do Regulaminu, są dostępne na stronie www.przelamuj.uj.edu.pl.

§3 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Projektu w ramach zadania 5 może być Student lub Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, który identyfikuje trudności w uczeniu się, wpływające na realizację studiów, przeszedł pozytywnie procedurę rekrutacyjną, został zakwalifikowany do udziału w szkoleniu/ach i spełnił wszystkie stawiane przed Kandydatem wymagania formalne. 

§4 Proces rekrutacji Uczestników Projektu

Zasady rekrutacji:

 • Etap formalny rekrutacji: 
 • 1. Kandydat wypełnia test kwalifikujący do rekrutacji, identyfikujący trudności Studenta/Doktoranta. Wynik testu kwalifikującego (tzw. zgłoszeniowego), czyli ponad 50% pozytywnych odpowiedzi na pytania, warunkuje udział w dalszym procesie rekrutacji. Następnie Kandydat wypełnia Formularz rekrutacyjny i składa Oświadczenie Kandydata Projektu – Klauzula Informacyjna[2] (wzór Formularza rekrutacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu);
 •  Etap merytorycznej oceny:
 • 2. Złożony formularz rekrutacyjny podlega ocenie zgodności oczekiwań Studenta/Doktoranta z efektami kształcenia dla poszczególnych szkoleń. Efekty kształcenia stanowią załącznik 1b do Regulaminu.
 • 3. Do udziału w Projekcie i uzyskaniu wsparcia zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy identyfikują trudności, spełniają wymagania formalne (ocena spełnia/nie spełnia), jak również zdobędą najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej, do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na dany termin szkolenia, przy czym organizuje się zarówno rekrutację, jak i szkolenia odrębnie dla grup Studentów i odrębnie dla grup Doktorantów.
 • 4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów takiej samej liczby punktów na ten sam termin szkolenia, o pierwszeństwie w zakwalifikowaniu do Projektu będą rozstrzygać dodatkowe punkty, które można uzyskać za następujące kryteria:
  • - w przypadku Studentów: rok studiów - Studenci pierwszego roku I stopnia otrzymują 5 punktów, drugiego roku – 4 punkty, trzeciego roku – 3 punkty, pierwszego roku II stopnia (lub 4. roku jednolitych studiów magisterskich roku) - 2 punkty,
  • - w przypadku Doktorantów: rok studiów - Doktoranci pierwszego roku otrzymują 3 punkty, drugiego roku - 2 punkty, trzeciego roku - 1 punkt.
  • - a w dalszej kolejności - kolejność zgłoszeń (1 punkt za pierwszeństwo zgłoszenia).

 • ​5. Dokumenty rekrutacyjne oceniać będzie trzyosobowa Komisja rekrutacyjna, powołana przez Kierownika projektu. Komisja tworzy listę uczestników zrekrutowanych na szkolenia. Komisja może pracować w sposób zdalny.
 • 6. Kandydaci niezakwalifikowani do udziału w szkoleniu z powodu wyczerpania limitu miejsc, a spełniający kryteria rekrutacji zostaną wpisani na listę rezerwową w kolejności zgodnej z otrzymaną liczbą punktów. Kandydaci, o których mowa, mogą otrzymać od Realizatora Projektu propozycję udziału w szkoleniu w innym terminie.
 • 7. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową. Kandydat niezakwalifikowany do udziału w Projekcie może odwołać się od stanowiska Komisji rekrutacyjnej do Kierownika Projektu w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach rekrutacji, składając stosowne odwołanie w Biurze Projektu.  Odwołanie rozpatruje Komisja odwoławcza powołana przez Kierownika projektu, której skład różni się od Komisji rekrutacyjnej.
 • 8. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na dany termin szkolenia Kierownik Projektu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej, przeprowadzonej na takich samych zasadach, jak rekrutacja podstawowa lub przyjęcie Kandydata, który został zrekrutowany na inny termin szkolenia.
 • 9.Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującą polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • 10. Zmiana statusu Kandydata na Uczestnika Projektu oraz możliwość wzięcia udziału w szkoleniu następuje z chwilą złożenia przez Kandydata w Biurze Projektu:
  1. Oświadczenia Uczestnika Projektu (wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).
  2. Oświadczenia o przystąpieniu do Projektu (wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu).
  3. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

11. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika Projektu z udziału w szkoleniu, do udziału w Projekcie zostanie zaproszony Kandydat z listy rezerwowej zajmujący najwyższą pozycję na liście, z zastrzeżeniem, że w chwili przystąpienia do Projektu będzie nadal spełniał wszystkie kryteria udziału w Projekcie, określone Regulaminem.

§5 Zasady udziału w Projekcie

 1. Szkolenia dla Uczestników Projektu składają się z 4 modułów:
  • a) narzędzia do efektywnego uczenia się
  • b) radzenie sobie ze stresem
  • c) zarządzanie zadaniami w czasie
  • d) kreatywność
 2. Uczestnik Projektu ma obowiązek uczestniczenia w co najmniej 3 z 4 proponowanych modułów szkoleniowych, w badaniu poziomu kompetencji za pomocą pre/post testów wiedzy i umiejętności, przed i po udzielonym szkoleniu.
 3. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik Projektu przekaże beneficjentowi dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 4. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik Projektu udostępni dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy.
 5. Beneficjent Projektu, zapewnia Uczestnikom Projektu materiały szkoleniowe (jeśli dotyczy).
 6. Miejsce i czas realizacji szkoleń określał będzie harmonogram dostępny na stronie internetowej www.przelamuj.uj.edu.pl, przy uwzględnieniu zapisów §6, ust. 1.
 7. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do podpisywania list obecności na zajęciach.
 8. Jeśli Uczestnik nie mógł uczestniczyć w zaplanowanym szkoleniu lub jednym z jego modułów, może uczestniczyć w szkoleniu lub module w innym terminie pod warunkiem wolnych miejsc na kolejnych terminach szkoleń (maksymalnie do dwóch kolejnych cykli, o ile Kierownik Projektu nie zdecyduje inaczej).

§6 Rekrutacja i szkolenia w formie zdalnej

 1. Szkolenia i rekrutacja mogą być prowadzone w formie całkowicie zdalnej, z  za pomocą wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.
 2. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach rekrutacji i udziału w Projekcie przewidziane w § 4 ust. 1  należy składać w Biurze Projektu w formie pisemnej [1], a w sytuacji, kiedy nie jest to możliwe, w szczególności w związku z okolicznością wskazaną w §6 ust. 1 drogą elektroniczną na adres rekrutacja.przelamuj@uj.edu.pl w formie:
 • 1) Elektronicznej tj. dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
 • 2) Dokumentowej tj.:
 • a) dokumenty w postaci elektronicznej albo skany  oryginalnie podpisanych dokumentów w postaci elektronicznej wysłane ze skrzynki w domenie uj.edu.pl lub
 • b) wiadomości e-mail zawierające dokładną treść oświadczeń ze wzorów dokumentów wysłane ze skrzynki w domenie uj.edu.pl lub
 • c) dokumenty w postaci elektronicznej, podpisane podpisem zaufanym ePUAP 
3. W przypadku szkoleń prowadzonych w formie zdalnej listy obecności generowane są z platformy, na której się odbywają lub Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzania swojej obecności zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez prowadzących.

 

§7 Rezygnacja oraz wypowiedzenie udziału w Projekcie

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia przez Uczestnika Projektu stosownego oświadczenia woli w formie i miejscu, o których mowa w §6 ust. 2 pod rygorem nieważności.
 2. Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Formach wsparcia wyłącznie w następujących przypadkach:
  • udokumentowanego nienależytego wykonywania obowiązków przez Beneficjenta Projektu;
  • udokumentowanych zdarzeń losowych uniemożliwiających dalszy udział w Projekcie.
 3. Beneficjent Projektu może skreślić Uczestnika z listy w przypadku, gdy:
  • informacje podane w formularzu rekrutacyjnym są nieprawdziwe;
  • Uczestnik Projektu nie wypełnia obowiązków wynikających z Regulaminu lub złożonych oświadczeń lub straci status Studenta/Doktoranta UJ;
  • Uczestnik Projektu podczas trwania zajęć nie przestrzega podstawowych reguł współżycia społecznego
 4. umowa o dofinansowanie Projektu wygasła.

§8 Ochrona danych osobowych

 1.  Zgłaszając swoją kandydaturę do udziału w Projekcie Kandydat składa oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuje stosowną klauzulę informacyjną (wzór stanowi załącznik nr 1a).
 2. Uczestnik Projektu składa oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuje stosowną klauzulę informacyjną (wzór stanowi załącznik nr 2).

§9 Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 października 2021 r.
 2.  Realizator Projektu może dokonać zmiany Regulaminu w razie konieczności wynikającej ze zmiany w wytycznych Projektu lub zmiany sposobu realizacji Projektu.  
 3.  Zmiana regulaminu jest publikowana na stronie  www.przelamuj.uj.edu.pl.
 4. W sprawach spornych i nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny - wzór

Załącznik nr 1a: Oświadczenie Kandydata Projektu – Klauzula informacyjna - wzór

Załącznik 1b: Efekty kształcenia

Załącznik nr 2: Oświadczenie Uczestnika Projektu – wzór

Załącznik nr 3: Oświadczenie o przystąpieniu do Projektu – wzór

Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – wzór

Wymagania techniczne dla uczestnika szkoleń

--------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - konsultacje indywidualne z doradcą - wzór

[1] Przez złożenie dokumentów w Biurze Projektu w formie pisemnej rozumie się przedłożenie własnoręcznie podpisanych oryginałów osobiście pracownikowi Biura Projektu pod adresem wskazanym w §1 albo przedłożenie ich odpowiednio zaadresowanych pracownikom UJ na Dzienniku Podawczym UJ (Collegium Novum UJ, parter, pok.10) albo przesłanie ich odpowiednio zaadresowanych za pośrednictwem operatora pocztowego. Przez skan rozumie się każdy obraz oryginalnego dokumentu w postaci cyfrowej, zapisanej w pliku pod warunkiem, że jest on kompletny i czytelny.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój"

POWR.03.05.00-00-A048/19,

zadanie 4 – Szkolenia dla projektów mini i midi

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Projekt - projekt pt.: Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój, nr umowy POWR.03.05.00-00-A048/19
 • Zadanie 4 Projektu – Szkolenia dla projektów mini i midi realizowane w ramach Projektu
 • Realizator Projektu – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31–007 Kraków, NIP 675-000-22-36, Regon 000001270.
 • Uczelnia – jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub prywatna działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020, poz. 85 tj. z późn. zm. ) lub w przypadku uczelni kościelnych, na podstawie umowy rządu z władzami odpowiedniego Kościoła,
 • Kandydat – pracownik uczelni [1], który jest zainteresowany udziałem w Projekcie i należy do grupy docelowej Projektu zgodnie z postanowieniami § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu,
 • Uczestnik Projektu – Kandydat/ka, który/a został zakwalifikowany do udziału w Projekcie,
 • Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 • Biuro Projektu – ul. Czapskich 4, p. 202, 31-110 Kraków,
 • Przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie,
 • Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa,
 • UJ – Uniwersytet Jagielloński.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Celem zadania nr 4 Projektu jest podniesienie kompetencji i wiedzy kadry akademickiej oraz administracyjnej polskich uczelni w zakresie dostępności tych uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez udział w szkoleniach realizowanych przez UJ.
 2. Regulamin określa zasady udziału w projekcie oraz rekrutacji pracowników Uczelni do szkoleń w ramach Zadania 4 Projektu.
 3. Szczegółowe zasady udziału w szkoleniach oraz rekrutacji, w tym ich terminy, konieczne do spełnienia wymagania formalne oraz wzory dokumentów, stanowiące załączniki do Regulaminu, są dostępne na stronie www.przelamuj.uj.edu.pl.

§3 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Projektu w ramach zadania 4 może być pracownik Uczelni, który jest zainteresowany podniesieniem swoich kompetencji i wiedzy w zakresie dostępności Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także przeszedł pozytywnie procedurę rekrutacyjną, został zakwalifikowany do udziału w szkoleniu/ach i spełnił wszystkie stawiane przed Kandydatem wymagania formalne.
 2. Uczestnikiem Projektu nie może być pracownik Uczelni, który otrzymał dofinansowanie projektu w konkursie POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 oraz POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 w ścieżce MAXI. Wyjątek od tej zasady stanowią tzw. “szkolenia szyte na miarę”, do których stosuje się również niniejszy Regulamin, z wyjątkiem § 4 ust. 2-8. Szkolenia te mogą być realizowane na konkretne zapotrzebowanie Uczelni i w porozumieniu pomiędzy Uczelnią UJ.
 3. Uczestnikiem Projektu może być osoba delegowana przez Uczelnię z zastrzeżeniem  postanowień  §3 ust. 2 powyżej.

§4 Proces rekrutacji Uczestników Projektu

 1. Zasady rekrutacji:
  • a) Etap formalny rekrutacji: kandydat składa kompletnie wypełniony formularz rekrutacyjny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór Formularza rekrutacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; wzór Oświadczenia Kandydata Projektu – Klauzula Informacyjna stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu);
  • b) Etap merytoryczny oceny: złożony formularz rekrutacyjny podlega ocenie zgodności oczekiwań Kandydata z efektami kształcenia przewidzianymi dla szkoleń. Efekty kształcenia stanowią załącznik 1b do Regulaminu.
  • c) Do udziału w Projekcie i uzyskaniu wsparcia zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne (ocena spełnia/nie spełnia), jak również zdobędą najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej, do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na dany termin szkolenia.
  • d) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów takiej samej liczby punktów na ten sam termin szkolenia, o pierwszeństwie w zakwalifikowaniu do Projektu będą rozstrzygać dodatkowe punkty, które można uzyskać za następujące kryteria:
   • jeśli Kandydat jest pracownikiem Uczelni, z której zgłasza się liczba osób odpowiadająca pełnej grupie szkoleniowej (lub więcej), na szkolenie przewidziane w jednym terminie (2 pkt),
   • kolejność zgłoszeń (1 punkt za pierwszeństwo zgłoszenia),
   • jeśli Kandydat do tej pory nie brał udziału w szkoleniach realizowanych w ramach  Projektu (2 pkt).
  • ​e) Dokumenty rekrutacyjne oceniać będzie trzyosobowa Komisja rekrutacyjna, powołana przez Kierownika projektu. Komisja tworzy listę uczestników zrekrutowanych na poszczególne szkolenia.
  • f) Kandydaci niezakwalifikowani do udziału w szkoleniu z powodu wyczerpania limitu miejsc, a spełniający kryteria rekrutacji, zostaną wpisani na listę rezerwową w kolejności zgodnej z otrzymaną liczbą punktów.
  • g) O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową. Kandydat niezakwalifikowany do udziału w Projekcie może odwołać się od stanowiska Komisji rekrutacyjnej do Kierownika Projektu w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach rekrutacji, składając stosowne odwołanie w Biurze Projektu.  Odwołanie rozpatruje Komisja odwoławcza powołana przez Kierownika projektu, której skład różni się od Komisji rekrutacyjnej.
  • h) W przypadku niewyczerpania limitu miejsc Kierownik Projektu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej, przeprowadzonej na takich samych zasadach, jak rekrutacja podstawowa, dodatkowo Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z osobami, które według jege stanu wiedzy mogą być potencjalnie zainteresowane udziałem w szkoleniu.
  • i) Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującą polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
  • j) Zmiana statusu Kandydata na Uczestnika Projektu oraz możliwość wzięcia udziału następuje z chwilą złożenia przez Kandydata w Biurze Projektu:
   • i. podpisanego przez Uczestnika Oświadczenia Kandydata Projektu – Klauzula Informacyjna (wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).
   • ii. podpisanego Oświadczenia o przystąpieniu do Projektu (wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu) wraz z podpisaną zgodą kierownika jednostki danej Uczelni, której służbowo podlega.
   • iii. podpisanej Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu),
   • iv. Dokumentu (skanu/zdjęcia/oryginału) potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą z Uczelnią, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2.
  • k) W przypadku rezygnacji przez Uczestnika Projektu z udziału w szkoleniu, do udziału w Projekcie zostanie zaproszony Kandydat z listy rezerwowej zajmujący najwyższą pozycję na liście rezerwowej, z zastrzeżeniem, że w chwili przystąpienia do projektu będzie nadal spełniał wszystkie kryteria udziału w Projekcie, określone Regulaminem.

§5 Zasady udziału w Projekcie

 1. Szkolenia dla Uczestników Projektu składają się z następujących modułów:
  • I moduł: 
   • Szkolenie ze świadomości niepełnosprawności,
   • Szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników niepełnosprawnych.
  • II moduł:
   • Szkolenie z zakresu wsparcia studenta z niepełnosprawnością,
   • Szkolenie z wytycznych WCAG 2.1.
  • III moduł:
   • Szkolenia z zakresu dostosowywania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku,
   • Szkolenie z zakresu adaptowania grafik do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących,
   • Szkolenia z zakresu bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
 2. Podział tematów między poszczególnymi modułami może ulec zmianie. Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej, ale możliwa jest zmiana formy odbywania szkoleń na formę szkoleń zdalnych.
 3. Uczestnik Projektu ma obowiązek uczestniczenia w co najmniej 2 z 3 dni szkoleniowych.
 4. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik Projektu przekaże Realizatorowi Projektu dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 5. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik Projektu udostępni dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy.
 6.  Realizator Projektu zapewnia Uczestnikom Projektu materiały szkoleniowe (jeśli dotyczy).
 7. Miejscem realizacji szkoleń jest Kraków (nie dotyczy szkoleń organizowanych w formie zdalnej).
 8. Realizator Projektu nie zapewnia noclegów ani diet oraz nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w szkoleniu.
 9. Miejsce i czas realizacji szkoleń określał będzie harmonogram dostępny na stronie internetowej www.przelamuj.uj.edu.pl, przy uwzględnieniu zapisów §6, ust. 1.
 10. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do podpisywania list obecności na zajęciach. 
 11. Jeśli Uczestnik Projektu nie mógł uczestniczyć w zaplanowanym szkoleniu, przewidziana jest możliwość uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie, pod warunkiem dostępnych wolnych miejsc podczas kolejnych terminów szkoleń.

§6 Rekrutacja i szkolenia w formie zdalnej

 1. Szkolenia i rekrutacja mogą być prowadzone w formie zdalnej, za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej.
 2. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach rekrutacji i udziału w Projekcie przewidziane w § 4 ust. 1 należy składać w Biurze Projektu w formie pisemnej [2], a w sytuacji, kiedy nie jest to możliwe, w szczególności w związku z okolicznością wskazaną w §6 ust. 1 drogą elektroniczną na adres rekrutacja.przelamuj@uj.edu.pl w formie:
  • Elektronicznej tj. dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • Dokumentowej tj. dokumenty w postaci elektronicznej, podpisane podpisem zaufanym ePUAP 
 3. W przypadku szkoleń prowadzonych w formie zdalnej, listy obecności generowane są z platformy, na której się odbywają lub Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzania swojej obecności zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez prowadzących.

 

§7 Rezygnacja oraz wypowiedzenie udziału w Projekcie

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia przez Uczestnika Projektu stosownego oświadczenia woli w formie i miejscu, o których mowa w §6 ust. 2. pod rygorem nieważności.

 2. Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie wyłącznie w następujących przypadkach:
  • udokumentowanego nienależytego wykonywania obowiązków przez Realizatora Projektu;
  • udokumentowanych zdarzeń losowych uniemożliwiających dalszy udział w Projekcie.
 3. Realizator Projektu może skreślić Uczestnika z listy w przypadku, gdy:
  • informacje podane w formularzu rekrutacyjnym są nieprawdziwe;
  • Uczestnik Projektu nie wypełnia obowiązków wynikających z Regulaminu lub złożonych oświadczeń lub przestanie być pracownikiem Uczelni;
  • Uczestnik Projektu podczas trwania zajęć nie przestrzega podstawowych reguł współżycia społecznego;
 4. umowa o dofinansowanie Projektu wygasła.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Zgłaszając swoją kandydaturę do udziału w Projekcie Kandydat składa o Oświadczenie Kandydata Projektu – Klauzula Informacyjna (wzór stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu).
 2. Uczestnik Projektu składa Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, i akceptuje stosowną klauzulę informacyjną (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2022 r.
 2. Realizator Projektu może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w razie konieczności wynikającej ze zmiany w wytycznych Projektu lub zmiany sposobu realizacji Projektu.  
 3. Zmiana Regulaminu jest publikowana na stronie www.przelamuj.uj.edu.pl
 4. W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny - wzór

Załącznik nr 1a: Oświadczenie Kandydata Projektu – Klauzula Informacyjna - wzór

Załącznik 1b: Efekty kształcenia

Załącznik nr 2: Oświadczenie Uczestnika Projektu – wzór

Załącznik nr 3: Oświadczenie o przystąpieniu do Projektu  – wzór

Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie - wzór

Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – wzór (wersja dostępna)

Wymagania techniczne dla uczestnika szkoleń

 [1] Dopuszcza się również osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu tych osób, jest posiadanie przez uczestnika szkolenia umowy cywilnoprawnej z Uczelnią w Polsce (poza uczelniami które otrzymały dofinansowanie w ścieżce MAXI w konkursach Uczelnia Dostępna). Umowa taka musi być zawarta na  czas określony niezbędny do spełnienia warunków rekrutacji tj.: niniejsza umowa musi obejmować  okres udziału w Projekcie i trwać co najmniej 3 miesiące po udzieleniu pierwszej formy wsparcia (pierwszy dzień szkolenia).

[2] Przez złożenie dokumentów w Biurze Projektu w formie pisemnej rozumie się przedłożenie własnoręcznie podpisanych oryginałów osobiście pracownikowi Biura Projektu pod adresem wskazanym w §1 albo przedłożenie ich odpowiednio zaadresowanych pracownikom UJ na Dzienniku Podawczym UJ (Collegium Novum UJ, parter, pok.10) albo przesłanie ich odpowiednio zaadresowanych za pośrednictwem operatora pocztowego.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój"

POWR.03.05.00-00-A048/19

w ramach szkoleń z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników oraz z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku (zadanie 6)

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Projekt – projekt pt.: „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój, nr umowy POWR.03.05.00-00-A048/19”
 • Zadanie 6 Projektu – „Szkolenia z zakresu świadomości niepełnosprawności dla społeczności akademickiej UJ”
 • Szkolenia – szkolenia z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników oraz szkolenie z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Realizator Projektu – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31–007 Kraków, NIP 675-000-22-36, Regon 000001270.
 • Kandydat – nauczyciel akademicki UJ [1], prowadzący zajęcia ze studentami UJ, który jest zainteresowany udziałem w Projekcie i należy do grupy docelowej Projektu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszego Regulaminu,
 • Uczestnik Projektu – Kandydat/ka, który/a został zakwalifikowany do udziału w Projekcie,
 • Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 • Biuro Projektu – ul. Czapskich 4, p. 202, 31-110 Kraków,
 • Przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie,
 • Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa,
 • UJ – Uniwersytet Jagielloński.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Celem zadania nr 6 Projektu jest budowanie wiedzy na temat niepełnosprawności wśród społeczności akademickiej i podniesienie kompetencji kadry akademickiej [2] Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie świadomości niepełnosprawności oraz prowadzenia zajęć.
 2. Regulamin określa zasady udziału w projekcie oraz rekrutacji kadry akademickiej UJ do szkoleń z zakresu dostosowywania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku oraz wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników, w ramach Zadania 6 Projektu.
 3. Szczegółowe zasady udziału w szkoleniach oraz rekrutacji, w tym ich terminy, konieczne do spełnienia wymagania formalne oraz wzory dokumentów, stanowiące załączniki do Regulaminu, są dostępne na stronie www.przelamuj.uj.edu.pl.

§3 Uczestnicy

Uczestnikiem Projektu w ramach zadania 6 może być nauczyciel akademicki [3], który jest zainteresowany podniesieniem swoich kompetencji w zakresie tematyki Szkoleń, przeszedł pozytywnie procedurę rekrutacyjną, został zakwalifikowany do udziału w Szkoleniu/ach i spełnił wszystkie stawiane przed Kandydatem wymagania formalne.

§4 Proces rekrutacji Uczestników Projektu

 1. Niezależnie od wskazanego w niniejszym regulaminie procesu rekrutacji, dopuszcza się możliwość bezpośredniego zapraszania na Szkolenia nauczycieli akademickich [4] konkretnego Instytutu, Wydziału lub innej jednostki UJ.
 2. Zasady rekrutacji:
  • a. Etap formalny rekrutacji: Kandydat składa kompletnie wypełniony formularz rekrutacyjny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór Formularza)
  • rekrutacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego do Regulaminu; wzór Oświadczenia Kandydata Projektu –Klauzula Informacyjna stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu);
  • b. Etap merytoryczny oceny: złożony formularz rekrutacyjny podlega ocenie zgodności oczekiwań Kandydata z efektami kształcenia przewidzianymi dla Szkoleń. Efekty kształcenia stanowią załącznik 1b do Regulaminu.
  • c. Rekrutacja prowadzona jest oddzielnie na każde z dwóch Szkoleń, tj. szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników oraz szkolenie z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.
  • d. Do udziału w Projekcie i uzyskaniu wsparcia zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne (ocena spełnia/nie spełnia), jak również zdobędą najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej, do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na dany termin Szkolenia, przy czym pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie ma Kandydat, który w danym roku akademickim, w jakim odbywa się rekrutacja, ma w swojej grupie studenckiej osobę z niepełnosprawnością wymagającą dokonania adaptacji materiałów dydaktycznych lub osobę z niepełnosprawnością, która wymaga skorzystania z dodatkowego oprogramowania (pod warunkiem, iż uzyskał co najmniej połowę punktów na etapie oceny merytorycznej)
  • e. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów takiej samej liczby punktów, o dalszym pierwszeństwie w zakwalifikowaniu do Projektu będą rozstrzygać dodatkowe punkty, które można uzyskać za następujące kryteria:
   • kolejność zgłoszeń (1 punkt za pierwszeństwo zgłoszenia),
   • dotychczasowe uczestnictwo w szkoleniach - jeśli Kandydat do tej pory nie brał udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu (2 pkt), jeśli brał udział w szkoleniach ( pkt 0),
  • f. Dokumenty rekrutacyjne oceniać będzie trzyosobowa Komisja rekrutacyjna, powołana przez Kierownika projektu. Komisja tworzy listę uczestników zrekrutowanych na poszczególne Szkolenia.
  • g. Kandydaci niezakwalifikowani do udziału w Szkoleniu z powodu wyczerpania limitu miejsc, a spełniający kryteria rekrutacji, zostaną wpisani na listę rezerwową w kolejności zgodnej z otrzymaną liczbą punktów.
  • h. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową. Kandydat niezakwalifikowany do udziału w Projekcie może odwołać się od stanowiska Komisji rekrutacyjnej do Kierownika Projektu w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach rekrutacji, składając stosowne odwołanie w Biurze Projektu. Odwołanie rozpatruje Komisja odwoławcza powołana przez Kierownika projektu, której skład różni się od Komisji rekrutacyjnej.
  • i. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc Kierownik Projektu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej, przeprowadzonej na takich samych zasadach, jak rekrutacja podstawowa.
  • j. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującą polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
  • k. Zmiana statusu na Uczestnika Projektu oraz możliwość wzięcia udziału w szkoleniu następuje z chwilą złożenia przez Kandydata w Biurze Projektu:
   • i. Oświadczenia Uczestnika Projektu – Klauzula Informacyjna (wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).
   • ii. Oświadczenia o przystąpieniu do Projektu (wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu).
   • iii. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu)
   • iv. Dokumentu potwierdzającego zawarcie z UJ umowy cywilnoprawnej albo potwierdzającego zatrudnienie. 
  • l. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika Projektu z udziału w Szkoleniu, do udziału w Projekcie zostanie zaproszony Kandydat z listy rezerwowej zajmujący najwyższą pozycję na liście rezerwowej, z zastrzeżeniem, że w chwili przystąpienia do projektu będzie nadal spełniał wszystkie kryteria udziału w Projekcie, określone Regulaminem.

§5 Zasady udziału w Projekcie

 1. Uczestnik Projektu ma obowiązek uczestniczenia w pełnym wymiarze czasowym szkolenia, w badaniu poziomu kompetencji za pomocą pre/post testów wiedzy i umiejętności, przed i po udzielonym szkoleniu.
 2. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik Projektu przekaże UJ dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub Szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 3. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik Projektu udostępni dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy.
 4. UJ zapewnia Uczestnikom Projektu materiały szkoleniowe (jeśli dotyczy).
 5. Miejscem realizacji Szkoleń jest UJ (nie dotyczy szkoleń organizowanych w formie zdalnej).
 6. Miejsce i czas realizacji Szkoleń określał będzie harmonogram dostępny na stronie internetowej www.przelamuj.uj.edu.pl, przy uwzględnieniu zapisów §6, ust. 1.
 7. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do podpisywania list obecności na zajęciach.

§6 Rekrutacja i szkolenia w formie zdalnej

1. Szkolenia i rekrutacja mogą być prowadzone w formie zdalnej, za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej.
2. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach rekrutacji i udziału w Projekcie przewidziane w § 4 ust. 1 należy składać w Biurze Projektu w formie pisemnej [5] , a w sytuacji, kiedy nie jest to możliwe, w szczególności w związku z okolicznością wskazaną w §6 ust. 1 drogą elektroniczną na adres rekrutacja.przelamuj@uj.edu.pl w formie:
1) Elektronicznej tj. dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) Dokumentowej tj.:
a) dokumenty w postaci elektronicznej albo skany  oryginalnie podpisanych dokumentów w postaci elektronicznej wysłane ze skrzynki w domenie uj.edu.pl lub
b) wiadomości e-mail zawierające dokładną treść oświadczeń ze wzorów dokumentów wysłane ze skrzynki w domenie uj.edu.pl lub
c) dokumenty w postaci elektronicznej, podpisane podpisem zaufanym ePUAP 
3. W przypadku szkoleń prowadzonych w formie zdalnej listy obecności generowane są z platformy, na której się odbywają lub Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzania swojej obecności zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez prowadzących.

 

§7 Rezygnacja oraz wypowiedzenie udziału w Projekcie

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia przez Uczestnika Projektu stosownego oświadczenia woli w formie i miejscu, o których mowa w §6 ust. 2 pod rygorem nieważności.
 2. Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie wyłącznie w następujących przypadkach:
  • udokumentowanego nienależytego wykonywania obowiązków przez Realizatora Projektu;
  • udokumentowanych zdarzeń losowych uniemożliwiających dalszy udział w Projekcie.
 3. Realizator Projektu może skreślić Uczestnika z listy w przypadku, gdy:
  • informacje podane w formularzu rekrutacyjnym są nieprawdziwe;
  • Uczestnik Projektu nie wypełnia obowiązków wynikających z Regulaminu lub złożonych oświadczeń lub przestanie być pracownikiem Uczelni;
  • Uczestnik Projektu podczas trwania zajęć nie przestrzega podstawowych reguł współżycia społecznego;
 4. umowa o dofinansowanie Projektu wygasła.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Zgłaszając swoją kandydaturę do udziału w Projekcie Kandydat składa o Oświadczenie Kandydata Projektu – Klauzula Informacyjna (wzór stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu).
 2. Uczestnik Projektu składa również Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptuje stosowną klauzulę informacyjną (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13 października 2021 r.
 2. Realizator Projektu może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w razie konieczności wynikającej ze zmiany w wytycznych Projektu lub zmiany sposobu realizacji Projektu.
 3. Zmiana Regulaminu jest publikowana na stronie www.przelamuj.uj.edu.pl
 4. W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu.

Przypisy

[1] - Dopuszcza się również osoby świadczące usługi na prowadzenie zajęć dydaktycznych na UJ na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowa taka musi być zawarta na czas określony niezbędny do spełnienia warunków rekrutacji tj.: niniejsza umowa musi obejmować okres udziału w Projekcie i trwać co najmniej 3 miesiące po udzieleniu wsparcia.

[2] - Oznacza to również osoby świadczące usługi na prowadzenie zajęć dydaktycznych na UJ na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowa taka musi być zawarta na czas określony niezbędny do spełnienia warunków rekrutacji tj.: niniejsza umowa musi obejmować okres udziału w Projekcie i trwać co najmniej 3 miesiące po udzieleniu wsparcia.

[3] i [4] - Dopuszcza się również osoby świadczące usługi na prowadzenie zajęć dydaktycznych na UJ na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowa taka musi być zawarta na czas określony niezbędny do spełnienia warunków rekrutacji tj.: niniejsza umowa musi obejmować okres udziału w Projekcie i trwać co najmniej 3 miesiące po udzieleniu wsparcia. 

[5] Przez złożenie dokumentów w Biurze Projektu w formie pisemnej rozumie się przedłożenie własnoręcznie podpisanych oryginałów osobiście pracownikowi Biura Projektu pod adresem wskazanym w §1 albo przedłożenie ich odpowiednio zaadresowanych pracownikom UJ na Dzienniku Podawczym UJ (Collegium Novum UJ, parter, pok.10) albo przesłanie ich odpowiednio zaadresowanych za pośrednictwem operatora pocztowego.

[6] Przez skan rozumie się każdy obraz oryginalnego dokumentu w postaci cyfrowej, zapisanej w pliku pod warunkiem, że jest on kompletny i czytelny.

Załączniki:

Szkolenie z zakresu wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego studentów i pracowników:

Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny - wzór

Załącznik nr 1a: Oświadczenie Kandydata Projektu - Klauzula Informacyjna- wzór

Załącznik 1b: Efekty kształcenia

Załącznik nr 2: Oświadczenie Uczestnika Projektu – wzór

Załącznik nr 3: Oświadczenie o przystąpieniu do Projektu – wzór

Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – wzór

Wymagania techniczne dla uczestnika szkoleń

Szkolenie z zakresu dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku:

Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny - wzór

Załącznik nr 1a: Oświadczenie Kandydata Projektu - Klauzula Informacyjna- wzór

Załącznik 1b: Efekty kształcenia

Załącznik nr 2: Oświadczenie Uczestnika Projektu – wzór

Załącznik nr 3: Oświadczenie o przystąpieniu do Projektu – wzór

Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – wzór

Wymagania techniczne dla uczestnika szkoleń

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój"

POWR.03.05.00-00-A048/19

w ramach kursów e-learningowych z zakresu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz świadomości niepełnosprawności (zadanie 6. Projektu)

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Projekt – projekt pt.: „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój, nr umowy POWR.03.05.00-
00-A048/19”,
Kurs e-learningowy – kurs z zakresu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz świadomości
niepełnosprawności, przewidziany w Projekcie w zdaniu 6.,
Realizator Projektu – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31–007 Kraków, NIP 675-
000-22-36, Regon 000001270,
Uczestnik/czka Projektu – pracownik/pracownica UJ, który/-a spełnia warunki udziału w Projekcie
i bierze udział w Kursie/ach e-learningowym w ramach Projektu,

Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej „RODO”), tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania
osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności
na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej,

Platforma/Platforma e-learningowa – platforma e-learningowa Krakus, platforma e-learningowa
Jaszczur, których administratorem jest Centrum Zdalnego Nauczania UJ, email: czn@uj.edu.pl,
Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę posiadającą konto na Platformie i korzystającą
z zasobów Platformy,

Biuro Projektu – biuro z siedzibą w pok. 202, ul. Czapskich 4, 31—110 Kraków,
Przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operacja
lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych
w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie,

UJ – Uniwersytet Jagielloński.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Celem Kursów e-learningowych w zadaniu 6 Projektu jest podniesienie kompetencji wśród jak największej liczby osób kadry Uniwersytetu, w tym kompetencji kadr dydaktycznych, zarządzających i administracyjnych. Kursy, o których mowa dotyczą świadomości niepełnosprawności oraz ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
 2. Szczegółowe zasady rekrutacji i udziału w Kursach e-learningowych , w tym ich terminy, konieczne do spełnienia wymagania formalne oraz wzory dokumentów, stanowiące załączniki do Regulaminu, są dostępne na stronie www.przelamuj.uj.edu.pl.

§3 Uczestnicy

Uczestnikiem Kursu/ów e-learningowych może być nauczyciel akademicki (osoba stanowiąca kadrę
dydaktyczną UJ), inny pracownik kadry kierowniczej i/lub administracyjnej uczelni, który jest zainteresowany podniesieniem swoich kompetencji związanych z tematyką kursów określonych w par. 2, przeszedł pozytywnie procedurę rekrutacyjną i spełnił wszystkie stawiane przed Kandydatem wymagania formalne. Celem Kursów jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§4 Proces rekrutacji Uczestników Projektu

 1. Nabór Uczestników Projektu jest prowadzony w sposób ciągły, na stronie www.przelamuj.uj.edu.pl.
 2. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia wymagania formalne (ocena spełnia/nie spełnia) oraz uznaje, że jej oczekiwania wobec Kursów są zgodne z przewidzianymi efektami kształcenia, określonymi w załączniku D do Regulaminu.
 3. Celem wzięcia udziału w Kursie/ach e-learningowych należy złożyć kompletnie wypełnione formularze, które stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu, tj.:
  • a. Załącznik A: Deklaracja uczestnictwa i informacje o Uczestniku Projektu,
  • b. Załącznik B: Oświadczenie Uczestnika Projektu - klauzula informacyjna,
  • c. Załącznik C: Dane Uczestnika.
 4. Rekrutacja może być prowadzona w formie całkowicie zdalnej, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.
 5. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach rekrutacji i udziału w Projekcie należy składać w Biurze Projektu w formie pisemnej, a w przypadku sytuacji, kiedy nie jest to możliwe, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.przelamuj@uj.edu.pl w formie:
  • a. elektronicznej, tj. dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • b. dokumentowej, tj.:
   • i. dokumenty w postaci elektronicznej albo skany oryginalnie podpisanych dokumentów w postaci elektronicznej wysłane ze skrzynki w domenie uj.edu.pl lub
   • ii. wiadomości e-mail zawierające dokładną treść oświadczeń ze wzorów dokumentów wysłane ze skrzynki w domenie uj.edu.pl lub
   • iii. dokumenty w postaci elektronicznej, podpisane podpisem zaufanym ePUAP.
 6. Po spełnieniu ww. warunków formalnych Uczestnik Projektu otrzymuje link/hasło do wcześniej wybranego/nych Kursu/ów umieszczonych na Platformie i jest zobowiązany zapoznać się z przygotowanym materiałem i uzupełnić test w terminie miesiąca od otrzymania linku/hasła.
 7. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującą polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

§5 Zasady udziału w Projekcie

 1. Uczestnik Projektu ma obowiązek uczestniczenia w Kursie/ach, w badaniu poziomu kompetencji za pomocą testów wiedzy i umiejętności, przed i po udziale w Kursie/ach.
 2. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie Uczestnik Projektu przekaże UJ dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w innych formach kształcenia lub szkolenia oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 3. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik Projektu udostępni dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy.

§6 Wymagania techniczne

 1. Wymogi techniczne komputera dla prawidłowego korzystania z zasobów Platformy Krakus i Jaszczur:
  • a. Sieć internetowa - rekomendowane jest korzystanie z połączeń kablowych lub mało obciążonych sieci WiFi. W przypadku połączeń przez LTE, mogą pojawiać się problemy ze stabilnym utrzymaniem długotrwałej transmisji. W przypadku połączeń przez WiFi lub LTE należy brać pod uwagę, że z uwagi na konstrukcję budynku, mogą występować problemy z siłą sygnału w różnych częściach budynku.
  • b. System operacyjny - rekomendowane jest korzystanie z systemu operacyjnego Windows 10 oraz przeglądarek Chrome lub Firefox. Ponieważ na działanie przeglądarki mogą mieć wpływ zainstalowane wtyczki, w przypadku problemów zaleca się korzystanie z trybu prywatnego (incognito) lub przeglądarki bez uruchomionych wtyczek.
  • c. Dźwięk - przy odtwarzaniu pliku dźwiękowego lub wideo można korzystać z głośników lub zewnętrznego zestawu słuchawkowego.
  • d. Konto Użytkownika:
   • i. Platforma Krakus - wymagane aktywne konto e-mail w domenie uj.edu.pl i konto w systemie USOSweb.
   • ii. Platforma Jaszczur - wymagane aktywne konto e-mail w domenie uj.edu.pl.
 2. Korzystanie z wszystkich możliwości platformy wymaga akceptacji cookies.
 3. W przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z Platformy należy skontaktować się z Centrum Zdalnego Nauczania, email: czn@uj.edu.pl.

§7 Rezygnacja oraz wypowiedzenie udziału w Projekcie

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia przez Uczestnika Projektu stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej. Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie wyłącznie w następujących przypadkach:
  • a. udokumentowanego nienależytego wykonywania obowiązków przez Realizatora Projektu;
  • b. udokumentowanych zdarzeń losowych uniemożliwiających dalszy udział w Projekcie.
 2. Realizator Projektu może skreślić Uczestnika Projektu z listy w przypadku, gdy:
  • a. Uczestnik Projektu nie wypełnia obowiązków wynikających z Regulaminu lub złożonych oświadczeń lub przestanie być pracownikiem Uczelni, o czym poinformuje Biuro Projektu;
  • b. umowa o dofinansowanie Projektu wygaśnie.

§8 Ochrona danych osobowych

Uczestnik Projektu składa również pisemne Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie Danych Osobowych, podpisując stosowną klauzulę informacyjną (wzór
w załączniku B do Regulaminu).

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2022 r.
 2. UJ może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w razie konieczności wynikającej ze zmiany w wytycznych Projektu lub zmiany sposobu realizacji Projektu.
 3. Zmiana Regulaminu jest publikowana na stronie www.przelamuj.uj.edu.pl
 4. W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik A: Deklaracja uczestnictwa i informacje o Uczestniku Projektu

Załącznik B: Oświadczenie Uczestnika Projektu - klauzula informacyjna

Załącznik C: Dane Uczestnika Projektu

Załącznik D: Efekty kształcenia

 

REGULAMIN

rekrutacji i udziału w projekcie Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój

POWR.03.05.00-00-A048/19,

w ramach szkoleń dla redaktorów stron/serwisów internetowych Portalu UJ (zadanie 7)

 

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • projekt pt.: „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój, nr umowy POWR.03.05.00-00-A048/19”,
 • Zadanie 7 Projektu – „Dostępność systemów informatycznych i stron internetowych UJ”,
 • szkolenia dla Redaktorów stron internetowych z zakresu dostępności stron dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Realizator Projektu – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31–007 Kraków, NIP 675-000-22-36,
 • Uczestnik Projektu – osoba pełniąca funkcję redaktora/ki strony internetowej który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie,
 • Redaktor strony internetowej UJ – pracownik/ca UJ lub student/tka UJ lub doktorant/tka UJ mający/a status redaktora strony internetowej UJ nadany przez Sekcję Portalu, lub kandydat na Redaktora strony internetowej (tzw. przyszły Redaktor strony/serwisu) UJ. Kandydatem jest  osoba, która złożyła wniosek o przyznanie statusu Redaktora,
 • Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 • Biuro Projektu – ul. Czapskich 4, p. 202, 31-110 Kraków
 • Przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie,
 • Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa,
 • UJ – Uniwersytet Jagielloński.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Celem Szkoleń zadania nr 7 Projektu jest przeszkolenie Redaktorów UJ z zakresu dostępności stron/serwisów internetowych, dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Regulamin określa zasady udziału w projekcie oraz rekrutacji Redaktorów UJ do szkoleń w ramach Zadania 7 Projektu.
 3. Szczegółowe zasady udziału w szkoleniach oraz rekrutacji, w tym ich terminy, konieczne do spełnienia wymagania formalne oraz wzory dokumentów, stanowiące załączniki do Regulaminu, są dostępne na stronie www.przelamuj.uj.edu.pl.

§3 Uczestnicy

Uczestnikiem Szkoleń w ramach zadania 7 może być osoba pełniąca funkcję Redaktora strony internetowej delegowana przez kierownika jednostki UJ odpowiedzialnej za redakcję treści na stronach UJ, 
która spełni wszystkie stawiane przed Kandydatem wymagania formalne.

§4 Proces rekrutacji Uczestników Projektu

 1. Niezależnie od wskazanego w niniejszym regulaminie procesu rekrutacji, dopuszcza się możliwość bezpośredniego zapraszania na szkolenia pracowników jednostek UJ.
 2. Zasady rekrutacji:
  • a) Kandydat składa kompletnie wypełniony formularz rekrutacyjny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór Formularza rekrutacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego do Regulaminu; wzór Oświadczenia Kandydata Projektu – Klauzula Informacyjna stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu).
  • b) Do udziału w Projekcie i uzyskania wsparcia zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na dany termin Szkolenia.
  • c) Wszystkie zainteresowane osoby, spełniające kryteria uczestnictwa w Szkoleniach określone w §3, zostaną przeszkolone.
  • d) O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.
  • e) W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na dane dany termin Szkolenia Kierownik Projektu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej, przeprowadzonej na takich samych zasadach, jak rekrutacja podstawowa.
  • f) Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującą polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
  • g) Zmiana statusu na Uczestnika Projektu oraz możliwość wzięcia udziału w szkoleniu następuje z chwilą złożenia przez Kandydata w Biurze Projektu:
   • i. Oświadczenia Uczestnika Projektu – Klauzula Informacyjna (wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu),
   • ii. Oświadczenia o przystąpieniu do Projektu (wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu),
   • iii. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
  • h) W przypadku rezygnacji przez Uczestnika Projektu z udziału w Szkoleniu, do udziału w Projekcie zostanie zaproszony Kandydat, który złożył dokumenty określone w §4 ust. g.

§5 Zasady udziału w Projekcie

 1. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik Projektu przekaże UJ dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub Szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 2. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik Projektu udostępni dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy.
 3.  UJ zapewnia Uczestnikom Projektu materiały szkoleniowe (jeśli dotyczy).
 4. Miejscem realizacji Szkoleń jest UJ (nie dotyczy szkoleń organizowanych w formie zdalnej).
 5. Miejsce i czas realizacji Szkoleń określał będzie harmonogram dostępny na stronie internetowej www.przelamuj.uj.edu.pl, przy uwzględnieniu zapisów §6, ust. 1. 
 6.  Uczestnicy Projektu zobowiązani są do podpisywania list obecności na zajęciach.

§6 Rekrutacja i szkolenia w formie zdalnej

1. Szkolenia i rekrutacja mogą być prowadzone w formie zdalnej, za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej.
2. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach rekrutacji i udziału w Projekcie należy składać w Biurze Projektu w formie pisemnej [1], a w sytuacji, kiedy nie jest to możliwe, w szczególności w związku z okolicznością wskazaną w §6 ust. 1 drogą elektroniczną na adres rekrutacja.przelamuj@uj.edu.pl w formie:
1) Elektronicznej tj. dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) Dokumentowej tj.:
 • a) dokumenty w postaci elektronicznej albo skany [2] oryginalnie podpisanych dokumentów w postaci elektronicznej wysłane ze skrzynki w domenie uj.edu.pl lub
 • b) wiadomości e-mail zawierające dokładną treść oświadczeń ze wzorów dokumentów wysłane ze skrzynki w domenie uj.edu.pl lub
 • c) dokumenty w postaci elektronicznej, podpisane podpisem zaufanym ePUAP 
3. W przypadku szkoleń prowadzonych w formie zdalnej listy obecności generowane są z platformy, na której się odbywają lub Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzania swojej obecności zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez prowadzących.

§7 Rezygnacja oraz wypowiedzenie udziału w Projekcie

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia przez Uczestnika Projektu stosownego oświadczenia woli w formie i miejscu, o których mowa w §6 ust. 2 pod rygorem nieważności.
 2. Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie wyłącznie w następujących przypadkach:
  • udokumentowanego nienależytego wykonywania obowiązków przez Realizatora Projektu;
  • udokumentowanych zdarzeń losowych uniemożliwiających dalszy udział w Projekcie.
 3. Realizator Projektu może skreślić Uczestnika z listy w przypadku, gdy:
  • informacje podane w formularzu rekrutacyjnym są nieprawdziwe;
  • Uczestnik Projektu nie wypełnia obowiązków wynikających z Regulaminu lub złożonych oświadczeń lub przestanie być pracownikiem Uczelni;
  • Uczestnik Projektu podczas trwania zajęć nie przestrzega podstawowych reguł życia społecznego.
  • umowa o dofinansowanie Projektu wygaśnie.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Zgłaszając swoją kandydaturę do udziału w Projekcie Kandydat składa o Oświadczenie Kandydata Projektu – Klauzula Informacyjna (wzór stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu).
 2. Uczestnik Projektu składa Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptuje stosowną klauzulę informacyjną (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.10.2021
 2. Realizator Projektu może dokonać zmian niniejszego Regulaminu w razie konieczności wynikającej ze zmiany w wytycznych Projektu lub zmiany sposobu realizacji Projektu.  
 3. Zmiana Regulaminu jest publikowana na stronie www.przelamuj.uj.edu.pl .
 4. W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu.

[1] Przez złożenie dokumentów w Biurze Projektu w formie pisemnej rozumie się przedłożenie własnoręcznie podpisanych oryginałów osobiście pracownikowi Biura Projektu pod adresem wskazanym w §1 albo przedłożenie ich odpowiednio zaadresowanych pracownikom UJ na Dzienniku Podawczym UJ (Collegium Novum UJ, parter, pok.10) albo przesłanie ich odpowiednio zaadresowanych za pośrednictwem operatora pocztowego.
[2]  Przez skan rozumie się każdy obraz oryginalnego dokumentu w postaci cyfrowej, zapisanej w pliku pod warunkiem, że jest on kompletny i czytelny.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 i 1a: Formularz rekrutacyjny – wzór i Oświadczenie Kandydata Projektu – Klauzula Informacyjna - wzór

Załącznik nr 2: Oświadczenie Uczestnika Projektu – wzór

Załącznik nr 3: Oświadczenie o przystąpieniu do Projektu – wzór

Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – wzór

Regulamin - .doc

Wymagania techniczne dla uczestnika szkoleń